Przeskocz do treści

Publikacje

(układ chronologiczny / chronological order)

Osobna strona z monografiami (books).

2018

 • Ćwiklicki M., O’Riordan L. (2018), Creating Value Via Sustainable Business Models and Reverse Innovation. In: Moratis L., Melissen F., Idowu S. (eds) Sustainable Business Models. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73503-0_8
 • Ćwiklicki M., Urbaniak A., (2018), Methodological Rigour in Descriptions of Case-Study Research in Polish Academic Articles on Management, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIX, z. 6, cz. B, ss. 165-177 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Jabłoński Ł. Riccardo S., Dan Gavriletea M., (2018), The relationship between the economic development of nations and the adoption of green initiatives by companies: a statistical study on 105 countries, "Quantity & Quality", https://doi.org/10.1007/s11135-018-0756-z  (IF=1,094), lista A, 30 pkt wg MNiSW
 • Ćwiklicki M., Mazur S., (2018), The Origins and Trends in the Neo-Weberian Approach, in: S. Mazur, P. Kopyciński (eds.), Public Policy and the Neo-Weberian State, pp. 7-23, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge. [Publisher site]

2017

 • Ćwiklicki M., Urbaniak A., (2017), Dysfunctions of the Motivation System from the Perspective of Employees of the Local Government Units, "International Journal of Contemporary Management", vol. 16., no. 4, pp. 21–38 [PDF]
 • Ćwiklicki M. (2017), Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 7 (810), ss. 12-21
 • Ćwiklicki M. (2017), Bariery rozwoju instytucjonalnego samorządu lokalnego w Polsce. W: A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej,  s. 213-232, Warszawa: Kancelaria Senatu RP. ISBN 978-83-65711-19-9 PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Zdolność operacyjna w koncepcji wartości publicznej, "Management Forum", vol. 5, no. 2, pp. (8-13), DOI: 10.15611/mf.2017.2.02 PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Public Entrepreneurship and Its Role in Public Value Creation, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, pp. 86-96, DOI: 10.7172/1644-9584.65.5 PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Metody rejestrowania głosu klienta we współczesnej wersji metody QFD, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 102, ss. 43-52. PDF
 • Bizoń B., Ćwiklicki M., (2017), Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 24, s. 271-283. PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Przewodnik po metodzie QFD. Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment, Poltext, Warszawa. ISBN: 978-83-7561-723-8, 164 strony (więcej o książce na stronie wydawnictwa)
 • Ćwiklicki M. (2017), Norma ISO 16355-1:2015 - standard dla metody QFD, "Problemy Jakości", nr 5, s. 14-19. DOI: 10.15199/48.2017.5.2
 • Ćwiklicki M., Kudłacz M. (2017), Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych, "Samorząd Terytorialny" nr 4, s. 5-17.
 • Ćwiklicki M. (2017), Applying Balanced Scorecard in Non-Governmental Organizations, In: Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko (Eds), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations (pp.134-155), Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 9781522507314. DOI: 10.4018/978-1-5225-0731-4.ch007

2016

 • Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków ISBN: 978-83-947017-2-7
 • Ćwiklicki M., (2016), Współczesna wersja metody QFD, "Nauki o Zarządzaniu", Nr 3 (28), s. 9-19, DOI: 10.15611/noz.2016.3.01. PDF
 • Ćwiklicki M., Makieła W. (2016), The coherence of control and audit activities in quality management in clinical hospitals, "Jagiellonian Journal of Management" vol. 2, no. 2, pp. 73–84, doi: 10.4467/2450114XJJM.16.006.5556. PDF
 • Ćwiklicki M., Makieła W. (2016), The coherence of control and audit activities in quality management in clinical hospitals, in: (Eds.) P. Jedynak, M. Budzanowska-Drzewiecka, Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Situational Management Problems, Jagiellonian University Press, Cracow 2016, pp.  163-172. ISBN 978-83-233-4259-5.
 • Ćwiklicki M., Przebinda G., (2016), Dobre praktyki lean government, "Przegląd Organizacji" nr 8, ss. 41-47.
 • Ćwiklicki M. (2016), Luther H. Gulick III (1892–1993) – pionier zarządzania publicznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, ss. 67-79. PDF
 • Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Głowacki J., Klich J. (2016), The Conceptualisation of the Neo-Weberian State in the Literature, [in:] S. Mazur (ed.), The Neo-Weberian State : Towards a New Paradigm of Public Management, (ss. 27-56), Warsaw: Scholar. ISBN 978-83-7383-847-5.
 • Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Głowacki J., Klich J., Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu, [w:] S. Mazur (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu?, (ss. 28-58), Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2016. ISBN 978-83-7383-846-8
 • Ćwiklicki M., Eckes-Kondak M., Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Strategie. Procesy i Praktyki" 2016, nr. 420, s. 46-54. DOI: 10.15611/pn.2016.420.04. ISSN 1899-3192
 • Ćwiklicki M. (2016), Comparison of public value measurement frameworks, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (35), pp. 20-31. DOI: 10.15678/ZP.2016.35.1.02. ISSN 1898-3529. PDF
 • Ćwiklicki M., Understanding Management Concepts through Development of their Tool Box: The case of total quality management, "Naše gospodarstvo/Our economy", Vol. 62, Iss. 1, (Mar 2016), pp. 56–62. DOI: 10.1515/ngoe-2016-0006. ISSN 2385-8052. PDF

2015

 • Ćwiklicki M. (2015), Klasyfikacja modeli zarządzania innowacjami, "Management Forum", vol. 3, no. 4, pp. (27-31). DOI: 10.15611/mf.2015.4.04. e-ISSN 2392-0025 PDF
 • Ćwiklicki M. (2015). Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne, "Ekonomia Społeczna" nr 1, s. 54-65. PDF
 • Ćwiklicki M., Wykorzystanie koncepcji konwergencji w naukach o zarządzaniu, [w:] Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej, red. Ł. Jabłoński, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 223-234. ISBN 978-83-7556-777-9
 • Ćwiklicki M., Walczak M.,  Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego, "Nauki o Zarządzaniu" nr 3 (24), 2015, s. 41-57. ISSN 2080-6000 PDF
 • Ćwiklicki M., Laurisz N., NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Ocena zastosowania w świetle pilotażu, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015, ISBN 978-83-942293-4-4
 • Ćwiklicki M., Pawlina A., Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", 2015, nr 4 (169), s. 55-69. ISSN: 0137-546 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Factors for the development of entrepreneurship in the public sector, in: Management of entrepreneurship in a knowledge based economy. The issue of knowledge and intellectual capital management, (eds) M. Makowiec, T. Kusio, Cracow University of Economics, Cracow 2015, pp. 31-43. ISBN 978-83-941580-6-4
 • Ćwiklicki M., Towards neo-bureaucracy: bureaucracy in contemporary public management concepts, [in] New Public Governance in the Visegrád Group (V4), R. Wiszniowski i K. Glinka (eds.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 15-26, ISBN 978-83-8019-306-2
 • Ćwiklicki M. (red.), Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, ISBN: 978-83-89410-18-4 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Mituś A., Systemowe ujęcie kontroli zarządczej, [W:] Ćwiklicki M. (red.), Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, s. 231-241, ISBN: 978-83-89410-18-4 [PDF]
 • Ćwiklicki M. (red.), Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, ISBN: 978-83-89410-23-8 [PDF]
 • Bober J., Ćwiklicki M., Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania realizacją strategii, [W:] Ćwiklicki M. (red.), Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, s. 155-173. ISBN: 978-83-89410-23-8 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Instrumentarium zarządzania przez wartości,  [w:] red. M. Makowiec, Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 235-240. ISBN 9788394158026
 • Ćwiklicki M., Wartość informacji, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 61-71, ISBN 978-83-7252-709-7
 • Ćwiklicki M., Współczesna analiza wartości, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 110-121, ISBN 978-83-7252-709-7
 • Ćwiklicki M, Przegląd zastosowań analizy wartości do doskonalenia informacji, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 122-134, ISBN 978-83-7252-709-7
 • Ćwiklicki M.,Understanding Management Concepts Throught Development of Their Tools: The Case of Total Quality Management, in: Proceedings of the 6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, eds. A. Kavkler, K. Logožar, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor, pp. 171-179. ISBN: 978-961-6802-36-9.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych, [w:] Zarządzanie jakością. Osiągnięcia i wyzwania, red. P. Kafel, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 55-72. ISBN 978-83-942362-4-3
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Woźniak K., Bartusik K., Interpretacja i zakres metodologii projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 17-42. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Ćwiklicki M., Bartusik K., Wawak S., Zasady projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 63-80. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Wawak S., Woźniak K., Klasyczne i współczesne metodyki projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 81-104. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Sołtysik M., Podejście systemowe w projektowaniu organizacji, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 225-254. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Projektowanie struktur sieciowych, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 433-466. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Ćwiklicki M., Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych, "Zeszyty Naukowe UEK", 3 (939), 2015, s. 5-20. DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0939.0301. ISSN: 1898-6447
 • Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, ss. 219. ISBN: 978-83-89410-67-2 [do pobrania w PDF]
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, "Marketing i Rynek" 2015, nr 5, s. 289-301. ISSN 1231-7853
 • NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Fundacja GAP, Kraków 2015, ss. 160. ISBN 978-83-938313-9-5 [do pobrania w PDF]
 • Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Economic Development and CSR Initiatives in National Economies, w: New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link, eds. Linda O’Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann, Springer Gabler; 2015, pp. 147-168. ISBN 978-3-658-06793-9

2014

 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, „Marketing i Rynek” nr 5, 2014, s. 773-778. ISSN 1231-7853.
 • Ćwiklicki M. (2014), The SMEs Limited Capabilities In Creating And Adopting Organisational Innovations. A Preliminary Study, “Studia UBB Negotia”, LVIX, 2,  pp. 25-34. ISSN 1224-8738. [PDF]
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych, „Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 183, red. T. Kraśnicka, 2014, s. 22-31, ISSN 2083-8611.
 • Ćwiklicki M. (2014), Zarys ewolucji Soft Systems Methodology, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków, s. 287-300.  ISBN 978-83-935104-6-7. [PDF]
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania, ”Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 340, Nowe Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, 2014, s. 46-57, ISSN 1899-3192 DOI: 10.15611/pn.2014.340.04
 • Ćwiklicki M., Organizacja jako podmiot, „Zarządzanie Publiczne” nr 3 (29), 2014, s. 146-152. ISSN 1898-3529, DOI 10.7366/1898352932914
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, nr 366, 2014, s. 99-107
 • Ćwiklicki M., Granice stosowania action research w naukach o zarządzaniu, w: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz, Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 153-162. ISBN: 978-83-7969-450-1 [PDF]

2013

 • Ćwiklicki M., Yōichi Ueno (1883-1957) – pionier naukowego zarządzania w Japonii, „Przegląd Organizacji”, nr 3, 2013. ss. 43-46. ISSN 0137-7221.
 • Ćwiklicki M., [recenzja] Canadian Public Policy and the Social Economy – pod redakcją Ruperta Downinga, „Ekonomia Społeczna”, nr 1(6), 2013, s. 95-97. ISSN: 2081-321X
 • Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, ss. 227. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Akcelerator ISIS - metoda partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 38-46. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Młodzieżowe Rady Gmin, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 117-127. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Przewodnik po dobrych praktykach partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 10-21. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Golanko M., Role of management control from the perspective of New Public Management. Chapter 17, w: Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21th Century Economy, eds. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, pp. 221-234. ISBN 978-83-62511-77-8.
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Best Value – angielska metoda doskonalenia usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” Nr 1(23),  2013, s. 50-61. ISSN 1898-3529. doi: 10.7366/1898352912304.

2012

 • Ćwiklicki M., Struktury organizacyjne, w: Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Wyd. MSAP UEK, Kraków 2012, ss. 245-261.
 • Ćwiklicki M., Klasyfikacja metod zbierania informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 96-103.
 • Ćwiklicki M., Charakterystyka wybranych metod zbierania informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 103-111.
 • Ćwiklicki M., Internet jako współczesne źródło informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 111-118.
 • Ćwiklicki M., Wywiad gospodarczy, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 118-123.
 • Ćwiklicki M., Analiza wartości procesów informacyjnych, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 187-191.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Modele biznesu oparte na informacji, [w:] „Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego”, red. R. Borowiecki i J. Czekaj, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2012, s. 17-37.
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Metoda IDEF0, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 180-186.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Modele biznesu oparte na informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 226-229.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Competences of Effective Self-Organising Teams. Prelimanry Empirical Study, In: Performance Management. Implementation In Business and Non-Profit Organisations, eds. J. Nesterak, B. Ziębicki, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2012, pp. 341-362
 • Tarnawska K., Ćwiklicki M., Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector, “Economics and Management”, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 237-243 (udział własny: 50%).
 • Ćwiklicki M., Tarnawska K., Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – aspekty społeczne”, nr 265 red. B. Glinkowska i B. Kaczmarek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 25-33
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie niestrukturalną zawartością informacji, [w:] „Terminarz 2012”, Wyd. Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków, 2012, b.s., ISBN: 978-83-930382-4-4.
 • Ćwiklicki M., Uwagi wstępne do paradygmatu nowego przywództwa, „Gazeta Sympozjalna”, nr 19, 2012, s. 4.
 • Ćwiklicki M., Social Content Management – nowy trend w IT, EWEB, http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-social-content-management-/scientific-articles/show-articles/articles,45, 21.06.2012.
 • Ćwiklicki M., [recenzja] Marina Dabic, Vojko Potocan (red.) (2012). Entrepreneurship and Innovation, Zagreb-Maribor: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, “Zarządzanie Publiczne”, Nr 2-3 (16-17), 2011, s. 147-149.
 • Ćwiklicki M., Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(19), 2012, ss. 165-172. ISSN 1898-3529.

2011

 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej, [w:] Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty, zagadnienia, red. S. Mazur, MSAP UEK, Kraków 2011, pp. 9-20.
 • Ćwiklicki M., Review of Frameworks for Measuring Public Value. Chapter 25. in: Knowledge–Economy–Society. Challenges of the Contemporary World, eds. R. Oczkowska and B. Mikuła, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, pp. 383-396
 • Ćwiklicki M., Dziedzictwo analizy wartości (Heritage of Value Analysis), [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, t. 3, (red.) R. Borowiecki i L. Kiełtyka, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 329-348.
 • Ćwiklicki M., Wzorce wdrożenia TQM (TQM Implementation Patterns), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Zarządzanie” (Cracow Review of Economics and Management) nr 871, 2011, s. 103-114.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków (Competence Management in Small and Medium Enterprises on the Basis of Case Studies), “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania”, nr 854, 2011, s. 113-138.
 • Ćwiklicki M., Współczesne oblicza tayloryzmu, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj i M. Lisiński, Fundacja Uniwersystetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 135-157. PDF
 • Ćwiklicki M., Book review: Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating Information System Ecology, “Współczesne Zarządzanie/ Contemporary Management Quarterly (CMQ)”, nr 4, 2010, s. 167-168.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wprowadzenie do metod TQM (Introduction to TQM tools), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ss. 98.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce (Hoshin kanri. Japanese tool for strategic quality management in Poland), PWE, Warszawa 2011 (zobacz opis książki).
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin Kanri: Policy Management In Japanese Subsidiaries Based In Poland, “Business, Management and Education”, Vol. 9(2), pp. 216–235, DOI: 10.3846/bme.2011.15  PDF
 • Ćwiklicki M., Model tworzenia społecznej wartości, “Biuletyn: Ekonomia Społeczna w Małopolsce”, nr 4, lipiec 2011, http://fundacja.e-gap.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=13
 • Ćwiklicki M., Crisis – A Nutrient for Organizational Consulting, in: Management Consulting, The Central and Eastern European Perspective, eds. M. Ćwiklicki and M. Jabłoński, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 126-133.
 • Ćwiklicki M., Balanced Scorecard – a multi-criteria performance measurment tool, in: Performance Management. Concepts and Methods, eds. J. Nesterak and B. Ziębicki, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 33-49.
 • Ćwiklicki M., Mechanizmy ewolucji metod zarządzania jako ontologiczna podstawa badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu", 2011, nr 216, s.57-65

2010

 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., Ekonomika informacji v. infonomika (Information Economics v. Infonomics), [w:]"Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki" pod red. nauk. R. Borowieckiego i J. Czekaja, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 46-58.
 • Ćwiklicki M., Adekwatność stosowania wskaźnika ROI w zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji, [w:]"Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki" pod red. nauk. R. Borowieckiego i J. Czekaja, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 132-140.
 • Ćwiklicki M., Scrum - nowa metoda zarządzania złożonymi projektami (Scrum - a new methodology for managing complex projects), "Przegląd Organizacji", nr 4, 2010, s. 16-19.
 • Ćwiklicki M., TQM methods applied in the hoshin kanri management system [PDF] , [w:] "Business and Management 2010. Selected Papers of the 6th International Scientific Conference", Vol. II, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ed. By R. Ginevičius, A.V. Rutkauskas, R. Počs, Vilnius Gediminas Technical University Public House "Technika", Vilnius, 2010, s. 815-821. (ISSN 2029-4441, doi: 10 3846/bm2010.108).
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie procesami w administracji samorządowej (Process Management in Administration), "MISTiA na Szlaku", nr 2-3 (26-27), 2010, s. 21-22.
 • Ćwiklicki M., Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu,  "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 234, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 243-254. PDF
 • Ćwiklicki M., Ograniczenia stosowania metod zbierania danych w konsultingu, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński (red.), "Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium", Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 201-217.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri (Strategic Planning in Hoshin Kanri), "Finanse w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, 2010, s. 173-182.
 • Ćwiklicki M., Włodarek T., Metodyka Scrum w Polsce w świetle badań, "Nauka i Gospodarka", nr 3 (6), 2010, s. 6-11. [DOWNLOAD]
 • Ćwiklicki M., Koordynacja organizacji metodą Hoshin Kanri (Organization's Coordination by Hoshin Kanri) [w:] Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków, 2010, s. 211-217.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum (Selforganization in Scrum methodology's project management), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, pp. 138.
 • Ćwiklicki M., Multi-level Governance (MLG), "MISTiA na Szlaku", nr 5 (29), październik 2010, s. 8-9.
 • Ćwiklicki M., The Impact of Alfred Korzybski's Work on Management Science, "ETC: A Review of General Semantics", Volume 67, Number 2 April 2010, pp. 191-196.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Polski model metody Hoshin Kanri w świetle badań własnych, [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Tom 2, J. Czekaj, J. Teczke (red.), Wyd. Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010, s. 173-188.
 • Ćwiklicki M., Jakość usług ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Wstępne wyniki badań, „Ekonomia Społeczna” nr 1 (1), 2010, s. 35-45.

2009

 • Ćwiklicki M., Obora H., Zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2). Co osiągnięto w Camden, "Rynek Zdrowia", styczeń 2009, s. 46-47.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Infonomika jako dyscyplina naukowa, "e-mentor", nr 2, 2009, s. 4-7.
 • Ćwiklicki M., Reakcja na zmiany w metodzie hoshin kanri (Reaction to changes in hoshin kanri), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach" nr 49, red. nauk. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 395-399.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D, [w:] "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki", Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicza i A., Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 90-99.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri (Types of control in hoshin kanri), [w:] "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki", Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicza i A., Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 110-119.
 • Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. nauk. M. Ćwiklicki i M. Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009; Wstęp (współautorstwo: M. Jabłoński), s. 6-8.
 • Ćwiklicki M., Rola konsultantów w dyfuzji innowacji (Role of consultants in innovation's diffusion), [w:] Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. nauk. M. Ćwiklicki i M. Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009, s. 87-93.
 • Ćwiklicki M., Model hoshin kanri według D. Hutchinsa, "Zarządzanie Jakością", nr 1, 2009.
 • Ćwiklicki M., Misiak Z., Wspomaganie informatyczne zarządzania procesami biznesowymi na przykładzie systemu ADONIS:CE, [w:] "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 5", pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 173-184.
 • Ćwiklicki M., Klasyfikacja metod doskonalenia procesów biznesowych, [w:] "Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny" pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 56-71.
 • Ćwiklicki M., Walczak M., Metoda mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping tool), [w:] "Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny" pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 130-143.
 • Ćwiklicki M., Analiza procesów biznesowych w systemach workflow (Business Process Analysis in Worklow System), [w:] "Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny" pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 155-165.
 • Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu procesami biznesowymi (Balanced Scorecard in Business Process Management), [w:] "Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny" pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 166-174.
 • Ćwiklicki M., Władyka A., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, "Samorząd Terytorialny" nr 7-8, 2009, s. 110-117.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta, [w:] "Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2 tom 2, Sopot 2009, s. 509-517.
 • Ćwiklicki M., Walczak M., Autonomatyzacja (jidoka) - od automatyzacji do humanizacji pracy (Autonomatization (jidoka) - from automation to humanization), "Zarządzanie Jakością", nr 2 2009, s. 54-63.
 • Ćwiklicki M., Obora M., Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji, [w:] "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji" red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 458-466.
 • Ćwiklicki M., Obora M., Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość, [w:] "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji" red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 458-466.
 • Ćwiklicki M., Benchmarking w administracji samorządowej, "MISTiA na Szlaku", nr 5 (24), wrzesień 2009, s. 8.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Wyd. Poltext, Warszawa 2009.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Cycle-based Management: a case study of the hoshin kanri method, w: "Cyclicality, financial safety and business creativity as the chalanges of the modern world. Selected Aspects", ed. W. Wereda, S. Starnawska, Ed. University of Podlasie, Siedlce 2009, s. 91-98.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Metoda hoshin a Lean Management (Hoshin Kanri and Lean Management), [w:] "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki" pod red. nauk. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe nr 129, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 135-141.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki" pod red. nauk. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe nr 129, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 142-148.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Infonomika - nowa dyscyplina naukowa? (Infonomics - a new science?), "Współczesne Zarządzanie" nr 1, 2009, s. 11-22.

2008

 • Ćwiklicki M., Obora H., Ewolucja i dyfuzja metody QFD (Evolution and difusion of QFD), "Problemy Jakości", nr 3 2008, s. 4-7
 • Ćwiklicki M., Obora H., Kierunki rozwinięcia metody QFD (Directions of developing QFD), "Problemy Jakości", nr 4 2008, s. 10-13
 • Ćwiklicki M., Podatność współczesnych metod zarządzania na dyfuzję, w: "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości", praca zbior. pod red. nauk. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 53-64.
 • Ćwiklicki M., Rozwój organizacyjny poprzez wdrożenie metody zarządzania, w: "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym" pod red. A. Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego nr 1, tom 1, 2008, s. 229-236.
 • Ćwiklicki M., Integracja TQM z metodą strategicznej karty wyników (Integration TQM and Balanced Scorecard), w: "Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy", pod red. T. Sikory, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2008, s. 508-515.
 • Ćwiklicki M., Nowoczesne metody zarządzania w administracji. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard. New management tools in administration), "MISTiA na Szlaku", nr 4 (19), wrzesień 2008.
 • Ćwiklicki M., Koewolucja metod zarządzania (Co-evolution of management tools), "Przegląd Organizacji" nr 10, 2008, s. 8-10.
 • Ćwiklicki M., Kafel T., Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych (Use of Balanced Scorecard in NGOs), w: "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencyjności oraz wzrastających wymagań konsumentów" pod red. A. Nalepki, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008, s. 167-180
 • Ćwiklicki M., Metoda hoshin kanri wg S. Shiby (Hoshin Kanri according to Shoji Shiba), "Problemy Jakości" nr 12, 2008, s. 8-10.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1). Pracownik jest ważny, "Rynek Zdrowia", grudzień 2008, s. 32-33.
 • Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników jako instrument monitorowania procesów biznesowych (Balanced Scorecard as a tool for business process monitoring), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego" nr 775, Kraków, 2008, s. 37-48.
 • Ćwiklicki M., Integracja metody Six Sigma z Lean Management (Integration of Six Sigma and Lean Management), "Organizacja i Kierowanie" nr 3, 2008, s. 71-82.
 • Ćwiklicki M., Brytyjska wersja metody hoshin kanri, "Organizacja i Kierowanie" nr 4, 2008, s. s. 133-147.

2007

 • Ćwiklicki M., Metoda KJ w rozwiązywaniu problemów jakościowych, "Problemy Jakości", nr 1 2007, s. 8-12.
 • Ćwiklicki M., Ringiseido, w: "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy" praca zbior. pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 215-216.
 • Ćwiklicki M., Metody analizy procesów biznesowych w systemach workflow, w: "Metody organizacji i zarządzania", pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 89-96.
 • Ćwiklicki M., Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, w: "Metody organizacji i zarządzania", pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 118-128.
 • Ćwiklicki M., Metoda hoshin kanri, w: "Metody organizacji i zarządzania", pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 188-196.
 • Ćwiklicki M., Warunki adaptacji metod zarządzania na przykładzie zrównoważonej karty wyników, w: "Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe nr 86" pod red. K. Krzakiewicza, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 197-205.
 • Ćwiklicki M., Przyczyny zmian w metodach zarządzania, w: "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach", pod red. nauk. A. Potockiego, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 69-75,
 • Ćwiklicki M., Modele strategicznej karty wyników w wybranych krajach europejskich, w: "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania" pod red. Janusza Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 230-241.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Aktualność metod zarządzania Y. Akao, w: "Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości", Materiały z konferencji naukowej, red. nauk. E. Skrzypek, Lublin, 29.05.2007
 • Ćwiklicki M., Wpływ dorobku K. Ishikawy na rozwój TQM w świecie, w: "Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie - zagadnienia ekonomiki jakości", Materiały z konferencji naukowej, red. nauk. E. Skrzypek, Lublin, 29.05.2007.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Quality Function Deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4 2007, s. 9-17,
 • Ćwiklicki M., Mapa strategii - metoda pomocnicza w strategicznej karcie wyników, "Przegląd Organizacji", nr 11, 2007, s. 6-9.
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie strategiczne w organizacjach ekonomii społecznej (Strategic management in Social Economy Enterprises), w: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej", Skrypt 2 pod red. J. Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 23-38.
 • Ćwiklicki M., Metodyczne aspekty stosowania diagramu FAST (Methodical aspects of FAST diagramme using), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 736, Kraków 2007, s. 75-92.

2006

 • Ćwiklicki M., Złożoność metod zarządzania, w: "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu" praca zbior. pod red. W. Błaszczyk, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 94-104.
 • Ćwiklicki M., Podstawy systemów workflow, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Przesłanki rozwoju metod zarządzania, w: "Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność" pod red. nauk. H. Jagody i J. Lichtarskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1104, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 41-46.
 • Ćwiklicki M., Nowe ujęcie funkcji zarządzania informacjami, w: "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym", tom 1, pod red. A. Stabryły, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 187-196.
 • Ćwiklicki M., Metoda oceny 360 stopni, "Qnowhow", nr 37 wrzesień 2006, http://www.qnowhow.pl
 • Ćwiklicki M., Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania", nr 713 Kraków 2006, s. 107-119.
 • Ćwiklicki M., Tempo ewolucji metod zarządzania, w: "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizakrytyczna" Zeszyty Naukowe nr 81, red. nauk. K. Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 125-132.
 • Ćwiklicki M., Model transferu technologii, w: "Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu" pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Proces transferu technologii w instytucji otoczenia biznesu, w: "Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu" pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Biuro transferu technologii, w: "Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu" pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Opisy stanowisk pracy pracowników biura transferu technologii, w: "Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu" pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Ch.E. Bedaux (1886-1944), "Organizacja i Kierowanie" nr 4, 2006, s. 97-106.
 • Ćwiklicki M., Gach D., Geneza nauki "zachowania organizacyjne" (Genesis of organization behaviour science), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 715, 2006.

2005

 • Ćwiklicki M., Myśl organizatorska F.W. Taylora, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3 2005, s. 11-21.
 • Ćwiklicki M., Ziębicki B., Ocena nowoczesnej koncepcji rozwoju pracowniczego w ramach programu adaptacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w: "Innowacyjność we współczesnych organizacjach" pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Ćwiklicki M., Ewolucja zrównoważonej karty wyników, "Przegląd Organizacji", nr 6, 2005, s. 26-28.
 • Ćwiklicki M., Metoda lingwistycznej analizy procesów informacyjno-komunikacyjnych SAMPO, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, 2005 s. 19-32.
 • Ćwiklicki M., Muliński K., Adaptacja zrównoważonej karty wyników do monitorowania i pomiaru procesów, "Problemy Jakości", nr 9, 2005, s. 14-17
 • Ćwiklicki M., Metody zarządzania a sukces organizacji, w: "Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 249-256.
 • Ćwiklicki M., Enterprise Content Management, w: "Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą" pod red. V. Galant i K. Perechudy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1086, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 115-122.
 • Ćwiklicki M., Walter N. Polakov (1879-1937), "Organizacja i Kierowanie" nr 3, 2005, s. 95-102.
 • Ćwiklicki M., Gach D., Ewolucja zespołowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 672, 2005, s. 105-122
 • Ćwiklicki M., Zasada "0 defects" - najczęściej zadawane pytania. Artykuły z serwisu QnowHow. Marzec 2004 - marzec 2005, w: "Praktyczne aspekty jakości i produktywności", wyd. TQM-SOFT s.c., Kraków 2005, s. 13-14.

2004

 • Ćwiklicki M., System zarządzania projektami - Urząd Gminy w Zbójnej, w: "Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych", red. S. Mazur, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 144-147 oraz w: "Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki", red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 225-228.
 • Ćwiklicki M., Czekaj J., Polityka promocyjna przedsiębiorstwa według André Michelina (Promotion policy according to André Michelin), "Przegląd Organizacji", nr 2 2004, s. 21-24
 • Ćwiklicki M., Zasada "0 defects" - najczęściej zadawane pytania (Zero defects rule - FAQ), "Qnowhow" nr 1 kwiecień-maj 2004, http://www.qnowhow.pl
 • Ćwiklicki M., Ziębicki B., Zastosowanie nowoczesnych metod rozwoju pracowniczego na przykładzie wybranej instytucji administracyjnej, w: "Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego zarządzania", red. nauk. J. Engelhart, M. Brojak-Trzaskowska, wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje 2004, s. 87-92.
 • Ćwiklicki M., Katalog usług urzędu - Urząd Miejski w Namysłowie, w: "Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki", red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 128-132.
 • Ćwiklicki M., Alwasiak S., System zarządzania projektami, w: "Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik dla samorządów lokalnych", praca zbior. pod red. J. Bobera, A. Władyki, M. Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 147-152
 • Ćwiklicki M., Kafel T., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny", nr 7/8 2004, s. 120-128
 • Ćwiklicki M., Zastosowanie systemów workflow w doskonaleniu procesów informacyjnych, w: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 165-177.
 • Ćwiklicki M., Metoda mapowania strumienia wartości w doskonaleniu procesów organizacyjnych, w: "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów" pod red. A. Nalepki, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2004, s. 174-186.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym, "Problemy Jakości", nr 10 2004, s. 6-9
 • Ćwiklicki M., Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji w japońskich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 11 2004, s. 39-41.
 • Ćwiklicki M., Macierz celów i środków, "Przegląd Organizacji", nr 11, 2004, s. 19-21.
 • Ćwiklicki M., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty automatyzacji i wdrożenia systemów workflow, "Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu", pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz i M. Dyczkowskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, wyd. AE we Wrocławiu, 2004, s. 529-538.
 • Ćwiklicki M., Zastosowania zarządzania wiedzą i technologii informatycznych, w: "Metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie sportowym", pod red. K. Perechudy i A. Stosik, Zakład Organizacji i Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 75-76.
 • Ćwiklicki M., Ziębicki B., Nowoczesna koncepcja rozwoju kompetencji pracowniczych na przykładzie Programu Adaptacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w: "Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego", praca zbior. pod. red. P. Laskowskiego i M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing, Wyd. WWSZIP, Wałbrzych 2004, s. 7-18
 • Ćwiklicki M., T. Ohno (1912-1990) - twórca Systemu Produkcyjnego Toyoty, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 2004, s. 115-125.
 • Ćwiklicki M., Analiza procesów biznesowych w systemach workflow, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania" nr 648, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 49-64.

2003

 • Ćwiklicki M., Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania" nr 616, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 71-85.
 • Ćwiklicki M., Walczak M., Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wielonarodowych, w: "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw", oprac. i red. nauk. R. Borowiecki i A. Jaki, AE-CECIOS-TNOiK, Warszawa-Kraków 2003, s. 93-100.
 • Ćwiklicki M., Outsourcing kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, w "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych" red. nauk. J. Skalik, Wyd. Cornetis 2003, s. 320-326.

2002

 • Ćwiklicki M., Obora H., Analiza organizacyjna w metodzie ARIS (Organizational analysis in ARIS), "Współczesne Zarządzanie" nr 1, 2002
 • Ćwiklicki M., L.M. Gilbreth (1878-1972) - w trzydziestą rocznicę śmierci (L.M. Gilbreth), "Organizacja i Kierowanie" nr 1, 2002, s. 107-111.
 • Ćwiklicki M., Przykład zastosowania systemów workflow w przedsiębiorstwie (doniesienie), w: "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania" pod red. R. Niestroja, Kraków 2002, s. 119-125.
 • Ćwiklicki M., Doskonalenie procesów biznesowych za pomocą systemów workflow (Business Process Improvement throught workflow system), w: "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Materiały seminarium młodych pracowników nauki i doktorantów", Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2002, s. 82-92.
 • Ćwiklicki M., Przykład zastosowania systemów workflow w przedsiębiorstwie, w: "Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" pod red. R. Krupskiego i J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 310-323.
 • Ćwiklicki M., Praktyczne wykorzystanie koncepcji ograniczeń, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania" nr Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.

2001

 • Ćwiklicki M., Wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej w restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 1, 2001.
 • Ćwiklicki M., Mikuła B., Integracyjna rola zarządzania wiedzą (Integrative role of Knowledge Management), "Przegląd Organizacji" nr 4, 2001
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością, "Problemy jakości" nr 8, 2001
 • Ćwiklicki M., Language perspective for information system modelling, w: "Information Systems Architecture and Technology ISAT 2001. Proceedings of the 23rd International Scientific School", ed.: A. Grzech, Z. Wilimowska, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do współczesnych narzędzi harmonizacji (Introduction to contemporary harmonization tools), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania" nr 564, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.

2000

 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF) (The Review of IDEF methods), w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Materiały konferencyjne. Zakopane 10-12 stycznia 2000, t. II, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000.
 • Ćwiklicki M., Czekaj J., Martyniak Z., Z doświadczeń nad wdrażaniem analitycznego wartościowania pracy (Experencies from analitical job evaluation), "Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 1-2, 2000.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM (Possibilities of using some of TQM tools), w: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbior. pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 255-266. (Dostępne także w: Nowoczesne koncepcje zarządzania - teoria i praktyka. Materiały konferencyjne. Chrzanów, 28 czerwca 2000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000).
 • Ćwiklicki M., Łap piłkę czyli o korzyściach z uzgadniania strategii z pracownikami (Catchball - benefits of strategy co-establishing with workers), "Personel", 1-31 lipca 2000.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Kompleksowe wykorzystanie 7 "nowych" metod TQM (Complex implementation of 7 new TQM tools), "Problemy Jakości" nr 8, 2000.
 • Ćwiklicki M., Badanie fragmentu instrukcji obsługi telefaksu z automatem zgłoszeniowym marki Panasonic model nr KX-F271BX, w: Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Ćwiklicki M., E-commerce nie zagraża (E-commerce does not threat), "Manager" nr 5, 2000.
 • Ćwiklicki M., Klasyfikacja systemów workflow (Workflow systems classiciation), "Informatyka" nr 11/12, 2000.
 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do metody "flag" (Introduction to flag method), "Organizacja i Kierowanie" nr 3, 2000.

1999

 • Ćwiklicki M., Diagram pokrewieństwa jako metoda rozwiązywania problemów (Affinity diagram as problem solving tool), "Problemy Jakości" nr 8, 1999.
 • Ćwiklicki M., Doświadczenia amerykańskich i zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw w zakresie stosowania "metody 360°" (360° Appraisal - Experiences of Foreign Enterprises), "Organizacja i Kierowanie" nr 3, 1999.
 • Ćwiklicki M., Wiedza zarządzana kluczem sukcesu (Managed Knowledge as a Key to Success), "Manager" nr 4, 1999.
 • Ćwiklicki M., Hoshin - plan na jeden rok (Hoshin - one year plan), "Manager" nr 5, 1999.
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie instytucjami sektora publicznego (Public Sector's Institutions Management), w: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, praca zbior. pod red. M. Benio, Kraków 1999.
 • Ćwiklicki M., Gach D., Olej w maszynie organizacji (Oil in organization machine), "Zarządzanie. Gazeta Menedżera", nr 1, grudzień 1999.

1998

 • Ćwiklicki M., Metoda oceny 360° - uzupełnienie systemu ocen pracowniczych (360° Appraisal as a fulfillment of Workers' System Evaluation), "Personel" nr 10, 1998.