Publikacje

(układ chronologiczny / chronological order)

Osobna strona z monografiami (books).

 

2011-10-08 16.19.39------

2018

 • Ćwiklicki M., Mazur S., (2018), The Origins and Trends in the Neo-Weberian Approach, in: S. Mazur, P. Kopyciński (eds.), Public Policy and the Neo-Weberian State, pp. 7-23, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routlage. [Publisher site]

2017

 • Ćwiklicki M. (2017), Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 7 (810), ss. 12-21
 • Ćwiklicki M. (2017), Bariery rozwoju instytucjonalnego samorządu lokalnego w Polsce. W: A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej,  s. 213-232, Warszawa: Kancelaria Senatu RP. ISBN 978-83-65711-19-9 PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Zdolność operacyjna w koncepcji wartości publicznej, “Management”, vol. 5, no. 2, pp. (8-13), DOI: 10.15611/mf.2017.2.02 PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Public Entrepreneurship and Its Role in Public Value Creation, “Problemy Zarządzania”, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, pp. 86-96, DOI: 10.7172/1644-9584.65.5 PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Metody rejestrowania głosu klienta we współczesnej wersji metody QFD, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 102, ss. 43-52. PDF
 • Bizoń B., Ćwiklicki M., (2017), Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce – ujęcie relacyjne, “Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 24, s. 271-283. PDF
 • Ćwiklicki M. (2017), Przewodnik po metodzie QFD. Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment, Poltext, Warszawa. ISBN: 978-83-7561-723-8, 164 strony (więcej o książce na stronie wydawnictwa)
 • Ćwiklicki M. (2017), Norma ISO 16355-1:2015 – standard dla metody QFD, “Problemy Jakości”, nr 5, s. 14-19. DOI: 10.15199/48.2017.5.2
 • Ćwiklicki M., Kudłacz M. (2017), Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych, “Samorząd Terytorialny” nr 4, s. 5-17.
 • Ćwiklicki M. (2017), Applying Balanced Scorecard in Non-Governmental Organizations, In: Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko (Eds), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations (pp.134-155), Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 9781522507314. DOI: 10.4018/978-1-5225-0731-4.ch007

2016

 • Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków ISBN: 978-83-947017-2-7
 • Ćwiklicki M., (2016), Współczesna wersja metody QFD, “Nauki o Zarządzaniu”, Nr 3 (28), s. 9-19, DOI: 10.15611/noz.2016.3.01. PDF
 • Ćwiklicki M., Makieła W. (2016), The coherence of control and audit activities in quality management in clinical hospitals, “Jagiellonian Journal of Management” vol. 2, no. 2, pp. 73–84, doi: 10.4467/2450114XJJM.16.006.5556. PDF
 • Ćwiklicki M., Makieła W. (2016), The coherence of control and audit activities in quality management in clinical hospitals, in: (Eds.) P. Jedynak, M. Budzanowska-Drzewiecka, Contemporary Management and Marketing Dilemmas. Situational Management Problems, Jagiellonian University Press, Cracow 2016, pp.  163-172. ISBN 978-83-233-4259-5.
 • Ćwiklicki M., Przebinda G., (2016), Dobre praktyki lean government, “Przegląd Organizacji” nr 8, ss. 41-47.
 • Ćwiklicki M. (2016), Luther H. Gulick III (1892–1993) – pionier zarządzania publicznego, “Organizacja i Kierowanie”, nr 3, ss. 67-79. PDF
 • Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Głowacki J., Klich J. (2016), The Conceptualisation of the Neo-Weberian State in the Literature, [in:] S. Mazur (ed.), The Neo-Weberian State : Towards a New Paradigm of Public Management, (ss. 27-56), Warsaw: Scholar. ISBN 978-83-7383-847-5.
 • Białynicki-Birula P., Ćwiklicki M., Głowacki J., Klich J., Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu, [w:] S. Mazur (red.), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym. Od modelu do paradygmatu?, (ss. 28-58), Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2016. ISBN 978-83-7383-846-8
 • Ćwiklicki M., Eckes-Kondak M., Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Strategie. Procesy i Praktyki” 2016, nr. 420, s. 46-54. DOI: 10.15611/pn.2016.420.04. ISSN 1899-3192
 • Ćwiklicki M. (2016), Comparison of public value measurement frameworks, “Zarządzanie Publiczne”, nr 1 (35), pp. 20-31. DOI: 10.15678/ZP.2016.35.1.02. ISSN 1898-3529. PDF
 • Ćwiklicki M., Understanding Management Concepts through Development of their Tool Box: The case of total quality management, “Naše gospodarstvo/Our economy”, Vol. 62, Iss. 1, (Mar 2016), pp. 56–62. DOI: 10.1515/ngoe-2016-0006. ISSN 2385-8052. PDF

2015

 • Ćwiklicki M. (2015), Klasyfikacja modeli zarządzania innowacjami, “Management Forum”, vol. 3, no. 4, pp. (27-31). DOI: 10.15611/mf.2015.4.04. e-ISSN 2392-0025 PDF
 • Ćwiklicki M. (2015). Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne, “Ekonomia Społeczna” nr 1, s. 54-65. PDF
 • Ćwiklicki M., Wykorzystanie koncepcji konwergencji w naukach o zarządzaniu, [w:] Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje. Polska w perspektywie porównawczej, red. Ł. Jabłoński, CeDeWu, Warszawa 2015, s. 223-234. ISBN 978-83-7556-777-9
 • Ćwiklicki M., Walczak M.,  Modelowanie procesów jako podstawa standaryzacji kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego, “Nauki o Zarządzaniu” nr 3 (24), 2015, s. 41-57. ISSN 2080-6000 PDF
 • Ćwiklicki M., Laurisz N., NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Ocena zastosowania w świetle pilotażu, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015, ISBN 978-83-942293-4-4
 • Ćwiklicki M., Pawlina A., Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu, “Organizacja i Kierowanie”, 2015, nr 4 (169), s. 55-69. ISSN: 0137-546 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Factors for the development of entrepreneurship in the public sector, in: Management of entrepreneurship in a knowledge based economy. The issue of knowledge and intellectual capital management, (eds) M. Makowiec, T. Kusio, Cracow University of Economics, Cracow 2015, pp. 31-43. ISBN 978-83-941580-6-4
 • Ćwiklicki M., Towards neo-bureaucracy: bureaucracy in contemporary public management concepts, [in] New Public Governance in the Visegrád Group (V4), R. Wiszniowski i K. Glinka (eds.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 15-26, ISBN 978-83-8019-306-2
 • Ćwiklicki M. (red.), Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, ISBN: 978-83-89410-18-4 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Mituś A., Systemowe ujęcie kontroli zarządczej, [W:] Ćwiklicki M. (red.), Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, s. 231-241, ISBN: 978-83-89410-18-4 [PDF]
 • Ćwiklicki M. (red.), Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, ISBN: 978-83-89410-23-8 [PDF]
 • Bober J., Ćwiklicki M., Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania realizacją strategii, [W:] Ćwiklicki M. (red.), Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, s. 155-173. ISBN: 978-83-89410-23-8 [PDF]
 • Ćwiklicki M., Instrumentarium zarządzania przez wartości,  [w:] red. M. Makowiec, Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 235-240. ISBN 9788394158026
 • Ćwiklicki M., Wartość informacji, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 61-71, ISBN 978-83-7252-709-7
 • Ćwiklicki M., Współczesna analiza wartości, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 110-121, ISBN 978-83-7252-709-7
 • Ćwiklicki M, Przegląd zastosowań analizy wartości do doskonalenia informacji, [w:] Wprowadzenie do analizy wartości informacji, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 122-134, ISBN 978-83-7252-709-7
 • Ćwiklicki M.,Understanding Management Concepts Throught Development of Their Tools: The Case of Total Quality Management, in: Proceedings of the 6th Global Conference on Management in Recovering Markets, GCMRM 2015, eds. A. Kavkler, K. Logožar, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Maribor, pp. 171-179. ISBN: 978-961-6802-36-9.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych, [w:] Zarządzanie jakością. Osiągnięcia i wyzwania, red. P. Kafel, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 55-72. ISBN 978-83-942362-4-3
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Woźniak K., Bartusik K., Interpretacja i zakres metodologii projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 17-42. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Ćwiklicki M., Bartusik K., Wawak S., Zasady projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 63-80. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Wawak S., Woźniak K., Klasyczne i współczesne metodyki projektowania, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 81-104. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Bartusik K., Ćwiklicki M., Mesjasz Cz., Sołtysik M., Podejście systemowe w projektowaniu organizacji, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 225-254. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Projektowanie struktur sieciowych, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 433-466. ISBN: 978-83-255-7048-4
 • Ćwiklicki M., Zastosowanie analizy wartości w monitorowaniu kontraktowanych usług społecznych, “Zeszyty Naukowe UEK”, 3 (939), 2015, s. 5-20. DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0939.0301. ISSN: 1898-6447
 • Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, ss. 219. ISBN: 978-83-89410-67-2 [do pobrania w PDF]
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, “Marketing i Rynek” 2015, nr 5, s. 289-301. ISSN 1231-7853
 • NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Fundacja GAP, Kraków 2015, ss. 160. ISBN 978-83-938313-9-5 [do pobrania w PDF]
 • Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Economic Development and CSR Initiatives in National Economies, w: New Perspectives on Corporate Social Responsibility: Locating the Missing Link, eds. Linda O’Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann, Springer Gabler; 2015, pp. 147-168. ISBN 978-3-658-06793-9

2014

 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, „Marketing i Rynek” nr 5, 2014, s. 773-778. ISSN 1231-7853.
 • Ćwiklicki M. (2014), The SMEs Limited Capabilities In Creating And Adopting Organisational Innovations. A Preliminary Study, “Studia UBB Negotia”, LVIX, 2,  pp. 25-34. ISSN 1224-8738. [PDF]
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych, „Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 183, red. T. Kraśnicka, 2014, s. 22-31, ISSN 2083-8611.
 • Ćwiklicki M. (2014), Zarys ewolucji Soft Systems Methodology, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków, s. 287-300.  ISBN 978-83-935104-6-7. [PDF]
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Możliwe i rekomendowane sposoby grupowania i porządkowania współczesnych metod i koncepcji zarządzania, ”Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 340, Nowe Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, 2014, s. 46-57, ISSN 1899-3192 DOI: 10.15611/pn.2014.340.04
 • Ćwiklicki M., Organizacja jako podmiot, „Zarządzanie Publiczne” nr 3 (29), 2014, s. 146-152. ISSN 1898-3529, DOI 10.7366/1898352932914
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, nr 366, 2014, s. 99-107
 • Ćwiklicki M., Granice stosowania action research w naukach o zarządzaniu, w: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej. Wybrane zagadnienia, red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz, Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 153-162. ISBN: 978-83-7969-450-1 [PDF]

2013

 • Ćwiklicki M., Yōichi Ueno (1883-1957) – pionier naukowego zarządzania w Japonii, „Przegląd Organizacji”, nr 3, 2013. ss. 43-46. ISSN 0137-7221.
 • Ćwiklicki M., [recenzja] Canadian Public Policy and the Social Economy – pod redakcją Ruperta Downinga, „Ekonomia Społeczna”, nr 1(6), 2013, s. 95-97. ISSN: 2081-321X
 • Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, ss. 227. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Akcelerator ISIS – metoda partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 38-46. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Młodzieżowe Rady Gmin, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 117-127. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Przewodnik po dobrych praktykach partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 10-21. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Golanko M., Role of management control from the perspective of New Public Management. Chapter 17, w: Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21th Century Economy, eds. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, pp. 221-234. ISBN 978-83-62511-77-8.
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Best Value – angielska metoda doskonalenia usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” Nr 1(23),  2013, s. 50-61. ISSN 1898-3529. doi: 10.7366/1898352912304.

2012

 • Ćwiklicki M., Struktury organizacyjne, w: Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Wyd. MSAP UEK, Kraków 2012, ss. 245-261.
 • Ćwiklicki M., Klasyfikacja metod zbierania informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 96-103.
 • Ćwiklicki M., Charakterystyka wybranych metod zbierania informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 103-111.
 • Ćwiklicki M., Internet jako współczesne źródło informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 111-118.
 • Ćwiklicki M., Wywiad gospodarczy, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 118-123.
 • Ćwiklicki M., Analiza wartości procesów informacyjnych, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 187-191.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Modele biznesu oparte na informacji, [w:] „Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego”, red. R. Borowiecki i J. Czekaj, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2012, s. 17-37.
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Metoda IDEF0, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 180-186.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Modele biznesu oparte na informacji, w: Podstawy zarządzania informacją, red. J. Czekaj, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 226-229.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Competences of Effective Self-Organising Teams. Prelimanry Empirical Study, In: Performance Management. Implementation In Business and Non-Profit Organisations, eds. J. Nesterak, B. Ziębicki, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2012, pp. 341-362
 • Tarnawska K., Ćwiklicki M., Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector, “Economics and Management”, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 237-243 (udział własny: 50%).
 • Ćwiklicki M., Tarnawska K., Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – aspekty społeczne”, nr 265 red. B. Glinkowska i B. Kaczmarek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 25-33
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie niestrukturalną zawartością informacji, [w:] „Terminarz 2012”, Wyd. Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków, 2012, b.s., ISBN: 978-83-930382-4-4.
 • Ćwiklicki M., Uwagi wstępne do paradygmatu nowego przywództwa, „Gazeta Sympozjalna”, nr 19, 2012, s. 4.
 • Ćwiklicki M., Social Content Management – nowy trend w IT, EWEB, http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-social-content-management-/scientific-articles/show-articles/articles,45, 21.06.2012.
 • Ćwiklicki M., [recenzja] Marina Dabic, Vojko Potocan (red.) (2012). Entrepreneurship and Innovation, Zagreb-Maribor: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, “Zarządzanie Publiczne”, Nr 2-3 (16-17), 2011, s. 147-149.
 • Ćwiklicki M., Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(19), 2012, ss. 165-172. ISSN 1898-3529.

2011

 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej, [w:] Reformowanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty, zagadnienia, red. S. Mazur, MSAP UEK, Kraków 2011, pp. 9-20.
 • Ćwiklicki M., Review of Frameworks for Measuring Public Value. Chapter 25. in: Knowledge–Economy–Society. Challenges of the Contemporary World, eds. R. Oczkowska and B. Mikuła, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, pp. 383-396
 • Ćwiklicki M., Dziedzictwo analizy wartości (Heritage of Value Analysis), [w:] Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe, t. 3, (red.) R. Borowiecki i L. Kiełtyka, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 329-348.
 • Ćwiklicki M., Wzorce wdrożenia TQM (TQM Implementation Patterns), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Zarządzanie” (Cracow Review of Economics and Management) nr 871, 2011, s. 103-114.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków (Competence Management in Small and Medium Enterprises on the Basis of Case Studies), “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania”, nr 854, 2011, s. 113-138.
 • Ćwiklicki M., Współczesne oblicza tayloryzmu, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J. Czekaj i M. Lisiński, Fundacja Uniwersystetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 135-157. PDF
 • Ćwiklicki M., Book review: Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating Information System Ecology, “Współczesne Zarządzanie/ Contemporary Management Quarterly (CMQ)”, nr 4, 2010, s. 167-168.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wprowadzenie do metod TQM (Introduction to TQM tools), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ss. 98.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce (Hoshin kanri. Japanese tool for strategic quality management in Poland), PWE, Warszawa 2011 (zobacz opis książki).
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin Kanri: Policy Management In Japanese Subsidiaries Based In Poland, “Business, Management and Education”, Vol. 9(2), pp. 216–235, DOI: 10.3846/bme.2011.15  PDF
 • Ćwiklicki M., Model tworzenia społecznej wartości, “Biuletyn: Ekonomia Społeczna w Małopolsce”, nr 4, lipiec 2011, http://fundacja.e-gap.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=13
 • Ćwiklicki M., Crisis – A Nutrient for Organizational Consulting, in: Management Consulting, The Central and Eastern European Perspective, eds. M. Ćwiklicki and M. Jabłoński, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 126-133.
 • Ćwiklicki M., Balanced Scorecard – a multi-criteria performance measurment tool, in: Performance Management. Concepts and Methods, eds. J. Nesterak and B. Ziębicki, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 33-49.
 • Ćwiklicki M., Mechanizmy ewolucji metod zarządzania jako ontologiczna podstawa badań, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu”, 2011, nr 216, s.57-65

2010

 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H., Ekonomika informacji v. infonomika (Information Economics v. Infonomics), [w:]”Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki” pod red. nauk. R. Borowieckiego i J. Czekaja, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 46-58.
 • Ćwiklicki M., Adekwatność stosowania wskaźnika ROI w zarządzaniu elektronicznymi zasobami informacyjnymi organizacji, [w:]”Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki” pod red. nauk. R. Borowieckiego i J. Czekaja, Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 132-140.
 • Ćwiklicki M., Scrum – nowa metoda zarządzania złożonymi projektami (Scrum – a new methodology for managing complex projects), “Przegląd Organizacji”, nr 4, 2010, s. 16-19.
 • Ćwiklicki M., TQM methods applied in the hoshin kanri management system [PDF] , [w:] “Business and Management 2010. Selected Papers of the 6th International Scientific Conference”, Vol. II, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ed. By R. Ginevičius, A.V. Rutkauskas, R. Počs, Vilnius Gediminas Technical University Public House “Technika”, Vilnius, 2010, s. 815-821. (ISSN 2029-4441, doi: 10 3846/bm2010.108).
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie procesami w administracji samorządowej (Process Management in Administration), “MISTiA na Szlaku”, nr 2-3 (26-27), 2010, s. 21-22.
 • Ćwiklicki M., Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu,  “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 234, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 243-254. PDF
 • Ćwiklicki M., Ograniczenia stosowania metod zbierania danych w konsultingu, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński (red.), “Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium”, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 201-217.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri (Strategic Planning in Hoshin Kanri), “Finanse w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, 2010, s. 173-182.
 • Ćwiklicki M., Włodarek T., Metodyka Scrum w Polsce w świetle badań, “Nauka i Gospodarka”, nr 3 (6), 2010, s. 6-11. [DOWNLOAD]
 • Ćwiklicki M., Koordynacja organizacji metodą Hoshin Kanri (Organization’s Coordination by Hoshin Kanri) [w:] Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków, 2010, s. 211-217.
 • Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum (Selforganization in Scrum methodology’s project management), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, pp. 138.
 • Ćwiklicki M., Multi-level Governance (MLG), “MISTiA na Szlaku”, nr 5 (29), październik 2010, s. 8-9.
 • Ćwiklicki M., The Impact of Alfred Korzybski’s Work on Management Science, “ETC: A Review of General Semantics”, Volume 67, Number 2 April 2010, pp. 191-196.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Polski model metody Hoshin Kanri w świetle badań własnych, [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Tom 2, J. Czekaj, J. Teczke (red.), Wyd. Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010, s. 173-188.
 • Ćwiklicki M., Jakość usług ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Wstępne wyniki badań, „Ekonomia Społeczna” nr 1 (1), 2010, s. 35-45.

2009

 • Ćwiklicki M., Obora H., Zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 2). Co osiągnięto w Camden, “Rynek Zdrowia”, styczeń 2009, s. 46-47.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Infonomika jako dyscyplina naukowa, “e-mentor”, nr 2, 2009, s. 4-7.
 • Ćwiklicki M., Reakcja na zmiany w metodzie hoshin kanri (Reaction to changes in hoshin kanri), “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach” nr 49, red. nauk. J. Skalik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 395-399.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wykorzystanie 7 klasycznych metod TQM w procesie G8D, [w:] “Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicza i A., Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 90-99.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Rodzaje kontroli w metodzie hoshin kanri (Types of control in hoshin kanri), [w:] “Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicza i A., Zakrzewskiej-Bielawskiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 110-119.
 • Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. nauk. M. Ćwiklicki i M. Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009; Wstęp (współautorstwo: M. Jabłoński), s. 6-8.
 • Ćwiklicki M., Rola konsultantów w dyfuzji innowacji (Role of consultants in innovation’s diffusion), [w:] Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. nauk. M. Ćwiklicki i M. Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009, s. 87-93.
 • Ćwiklicki M., Model hoshin kanri według D. Hutchinsa, “Zarządzanie Jakością”, nr 1, 2009.
 • Ćwiklicki M., Misiak Z., Wspomaganie informatyczne zarządzania procesami biznesowymi na przykładzie systemu ADONIS:CE, [w:] “Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 5”, pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 173-184.
 • Ćwiklicki M., Klasyfikacja metod doskonalenia procesów biznesowych, [w:] “Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny” pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 56-71.
 • Ćwiklicki M., Walczak M., Metoda mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping tool), [w:] “Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny” pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 130-143.
 • Ćwiklicki M., Analiza procesów biznesowych w systemach workflow (Business Process Analysis in Worklow System), [w:] “Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny” pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 155-165.
 • Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu procesami biznesowymi (Balanced Scorecard in Business Process Management), [w:] “Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny” pod red. J. Czekaja, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 166-174.
 • Ćwiklicki M., Władyka A., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w Urzędzie Miasta Tarnowa, “Samorząd Terytorialny” nr 7-8, 2009, s. 110-117.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta, [w:] “Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2 tom 2, Sopot 2009, s. 509-517.
 • Ćwiklicki M., Walczak M., Autonomatyzacja (jidoka) – od automatyzacji do humanizacji pracy (Autonomatization (jidoka) – from automation to humanization), “Zarządzanie Jakością”, nr 2 2009, s. 54-63.
 • Ćwiklicki M., Obora M., Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji, [w:] “Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji” red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 458-466.
 • Ćwiklicki M., Obora M., Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość, [w:] “Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji” red. nauk. A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 458-466.
 • Ćwiklicki M., Benchmarking w administracji samorządowej, “MISTiA na Szlaku”, nr 5 (24), wrzesień 2009, s. 8.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Wyd. Poltext, Warszawa 2009.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Cycle-based Management: a case study of the hoshin kanri method, w: “Cyclicality, financial safety and business creativity as the chalanges of the modern world. Selected Aspects”, ed. W. Wereda, S. Starnawska, Ed. University of Podlasie, Siedlce 2009, s. 91-98.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Metoda hoshin a Lean Management (Hoshin Kanri and Lean Management), [w:] “Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki” pod red. nauk. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe nr 129, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 135-141.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Wykorzystanie narzędzi TQM w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] “Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki” pod red. nauk. K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe nr 129, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 142-148.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Infonomika – nowa dyscyplina naukowa? (Infonomics – a new science?), “Współczesne Zarządzanie” nr 1, 2009, s. 11-22.

2008

 • Ćwiklicki M., Obora H., Ewolucja i dyfuzja metody QFD (Evolution and difusion of QFD), “Problemy Jakości”, nr 3 2008, s. 4-7
 • Ćwiklicki M., Obora H., Kierunki rozwinięcia metody QFD (Directions of developing QFD), “Problemy Jakości”, nr 4 2008, s. 10-13
 • Ćwiklicki M., Podatność współczesnych metod zarządzania na dyfuzję, w: “Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości”, praca zbior. pod red. nauk. W. Błaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 53-64.
 • Ćwiklicki M., Rozwój organizacyjny poprzez wdrożenie metody zarządzania, w: “Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym” pod red. A. Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego nr 1, tom 1, 2008, s. 229-236.
 • Ćwiklicki M., Integracja TQM z metodą strategicznej karty wyników (Integration TQM and Balanced Scorecard), w: “Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy”, pod red. T. Sikory, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2008, s. 508-515.
 • Ćwiklicki M., Nowoczesne metody zarządzania w administracji. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard. New management tools in administration), “MISTiA na Szlaku”, nr 4 (19), wrzesień 2008.
 • Ćwiklicki M., Koewolucja metod zarządzania (Co-evolution of management tools), “Przegląd Organizacji” nr 10, 2008, s. 8-10.
 • Ćwiklicki M., Kafel T., Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych (Use of Balanced Scorecard in NGOs), w: “Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencyjności oraz wzrastających wymagań konsumentów” pod red. A. Nalepki, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008, s. 167-180
 • Ćwiklicki M., Metoda hoshin kanri wg S. Shiby (Hoshin Kanri according to Shoji Shiba), “Problemy Jakości” nr 12, 2008, s. 8-10.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zastosowanie metody hoshin kanri w szpitalnictwie (cz. 1). Pracownik jest ważny, “Rynek Zdrowia”, grudzień 2008, s. 32-33.
 • Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników jako instrument monitorowania procesów biznesowych (Balanced Scorecard as a tool for business process monitoring), “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” nr 775, Kraków, 2008, s. 37-48.
 • Ćwiklicki M., Integracja metody Six Sigma z Lean Management (Integration of Six Sigma and Lean Management), “Organizacja i Kierowanie” nr 3, 2008, s. 71-82.
 • Ćwiklicki M., Brytyjska wersja metody hoshin kanri, “Organizacja i Kierowanie” nr 4, 2008, s. s. 133-147.

2007

 • Ćwiklicki M., Metoda KJ w rozwiązywaniu problemów jakościowych, “Problemy Jakości”, nr 1 2007, s. 8-12.
 • Ćwiklicki M., Ringiseido, w: “Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy” praca zbior. pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 215-216.
 • Ćwiklicki M., Metody analizy procesów biznesowych w systemach workflow, w: “Metody organizacji i zarządzania”, pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 89-96.
 • Ćwiklicki M., Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, w: “Metody organizacji i zarządzania”, pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 118-128.
 • Ćwiklicki M., Metoda hoshin kanri, w: “Metody organizacji i zarządzania”, pod red. J. Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 188-196.
 • Ćwiklicki M., Warunki adaptacji metod zarządzania na przykładzie zrównoważonej karty wyników, w: “Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe nr 86” pod red. K. Krzakiewicza, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 197-205.
 • Ćwiklicki M., Przyczyny zmian w metodach zarządzania, w: “Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach”, pod red. nauk. A. Potockiego, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 69-75,
 • Ćwiklicki M., Modele strategicznej karty wyników w wybranych krajach europejskich, w: “Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania” pod red. Janusza Czekaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 230-241.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Aktualność metod zarządzania Y. Akao, w: “Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie – zagadnienia ekonomiki jakości”, Materiały z konferencji naukowej, red. nauk. E. Skrzypek, Lublin, 29.05.2007
 • Ćwiklicki M., Wpływ dorobku K. Ishikawy na rozwój TQM w świecie, w: “Wielcy twórcy jakości w Polsce i na świecie – zagadnienia ekonomiki jakości”, Materiały z konferencji naukowej, red. nauk. E. Skrzypek, Lublin, 29.05.2007.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Quality Function Deployment (QFD) w zarządzaniu informacjami, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4 2007, s. 9-17,
 • Ćwiklicki M., Mapa strategii – metoda pomocnicza w strategicznej karcie wyników, “Przegląd Organizacji”, nr 11, 2007, s. 6-9.
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie strategiczne w organizacjach ekonomii społecznej (Strategic management in Social Economy Enterprises), w: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”, Skrypt 2 pod red. J. Hausnera, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 23-38.
 • Ćwiklicki M., Metodyczne aspekty stosowania diagramu FAST (Methodical aspects of FAST diagramme using), “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 736, Kraków 2007, s. 75-92.

2006

 • Ćwiklicki M., Złożoność metod zarządzania, w: “Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu” praca zbior. pod red. W. Błaszczyk, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 94-104.
 • Ćwiklicki M., Podstawy systemów workflow, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Przesłanki rozwoju metod zarządzania, w: “Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność” pod red. nauk. H. Jagody i J. Lichtarskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1104, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 41-46.
 • Ćwiklicki M., Nowe ujęcie funkcji zarządzania informacjami, w: “Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”, tom 1, pod red. A. Stabryły, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 187-196.
 • Ćwiklicki M., Metoda oceny 360 stopni, “Qnowhow”, nr 37 wrzesień 2006, http://www.qnowhow.pl
 • Ćwiklicki M., Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania”, nr 713 Kraków 2006, s. 107-119.
 • Ćwiklicki M., Tempo ewolucji metod zarządzania, w: “Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizakrytyczna” Zeszyty Naukowe nr 81, red. nauk. K. Zimniewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 125-132.
 • Ćwiklicki M., Model transferu technologii, w: “Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu” pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Proces transferu technologii w instytucji otoczenia biznesu, w: “Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu” pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Biuro transferu technologii, w: “Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu” pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Opisy stanowisk pracy pracowników biura transferu technologii, w: “Organizacja transferu technologii w sieciach otoczenia biznesu. Poradnik dla instytucji otoczenia biznesu” pod red. Marcina Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Ćwiklicki M., Ch.E. Bedaux (1886-1944), “Organizacja i Kierowanie” nr 4, 2006, s. 97-106.
 • Ćwiklicki M., Gach D., Geneza nauki “zachowania organizacyjne” (Genesis of organization behaviour science), “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 715, 2006.

2005

 • Ćwiklicki M., Myśl organizatorska F.W. Taylora, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3 2005, s. 11-21.
 • Ćwiklicki M., Ziębicki B., Ocena nowoczesnej koncepcji rozwoju pracowniczego w ramach programu adaptacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w: “Innowacyjność we współczesnych organizacjach” pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
 • Ćwiklicki M., Ewolucja zrównoważonej karty wyników, “Przegląd Organizacji”, nr 6, 2005, s. 26-28.
 • Ćwiklicki M., Metoda lingwistycznej analizy procesów informacyjno-komunikacyjnych SAMPO, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 670, 2005 s. 19-32.
 • Ćwiklicki M., Muliński K., Adaptacja zrównoważonej karty wyników do monitorowania i pomiaru procesów, “Problemy Jakości”, nr 9, 2005, s. 14-17
 • Ćwiklicki M., Metody zarządzania a sukces organizacji, w: “Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe”, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 249-256.
 • Ćwiklicki M., Enterprise Content Management, w: “Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą” pod red. V. Galant i K. Perechudy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1086, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 115-122.
 • Ćwiklicki M., Walter N. Polakov (1879-1937), “Organizacja i Kierowanie” nr 3, 2005, s. 95-102.
 • Ćwiklicki M., Gach D., Ewolucja zespołowości, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 672, 2005, s. 105-122
 • Ćwiklicki M., Zasada “0 defects” – najczęściej zadawane pytania. Artykuły z serwisu QnowHow. Marzec 2004 – marzec 2005, w: “Praktyczne aspekty jakości i produktywności”, wyd. TQM-SOFT s.c., Kraków 2005, s. 13-14.

2004

 • Ćwiklicki M., System zarządzania projektami – Urząd Gminy w Zbójnej, w: “Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych”, red. S. Mazur, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 144-147 oraz w: “Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki”, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 225-228.
 • Ćwiklicki M., Czekaj J., Polityka promocyjna przedsiębiorstwa według André Michelina (Promotion policy according to André Michelin), “Przegląd Organizacji”, nr 2 2004, s. 21-24
 • Ćwiklicki M., Zasada “0 defects” – najczęściej zadawane pytania (Zero defects rule – FAQ), “Qnowhow” nr 1 kwiecień-maj 2004, http://www.qnowhow.pl
 • Ćwiklicki M., Ziębicki B., Zastosowanie nowoczesnych metod rozwoju pracowniczego na przykładzie wybranej instytucji administracyjnej, w: “Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego zarządzania”, red. nauk. J. Engelhart, M. Brojak-Trzaskowska, wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje 2004, s. 87-92.
 • Ćwiklicki M., Katalog usług urzędu – Urząd Miejski w Namysłowie, w: “Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki”, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 128-132.
 • Ćwiklicki M., Alwasiak S., System zarządzania projektami, w: “Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik dla samorządów lokalnych”, praca zbior. pod red. J. Bobera, A. Władyki, M. Zawickiego, wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004, s. 147-152
 • Ćwiklicki M., Kafel T., Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej, “Samorząd Terytorialny”, nr 7/8 2004, s. 120-128
 • Ćwiklicki M., Zastosowanie systemów workflow w doskonaleniu procesów informacyjnych, w: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 165-177.
 • Ćwiklicki M., Metoda mapowania strumienia wartości w doskonaleniu procesów organizacyjnych, w: “Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów” pod red. A. Nalepki, Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2004, s. 174-186.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Zintegrowane podejście QFD/hoshin w planowaniu strategicznym, “Problemy Jakości”, nr 10 2004, s. 6-9
 • Ćwiklicki M., Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji w japońskich przedsiębiorstwach, “Problemy Jakości”, nr 11 2004, s. 39-41.
 • Ćwiklicki M., Macierz celów i środków, “Przegląd Organizacji”, nr 11, 2004, s. 19-21.
 • Ćwiklicki M., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty automatyzacji i wdrożenia systemów workflow, “Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu”, pod red. E. Niedzielskiej, H. Dudycz i M. Dyczkowskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, wyd. AE we Wrocławiu, 2004, s. 529-538.
 • Ćwiklicki M., Zastosowania zarządzania wiedzą i technologii informatycznych, w: “Metody zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie sportowym”, pod red. K. Perechudy i A. Stosik, Zakład Organizacji i Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 75-76.
 • Ćwiklicki M., Ziębicki B., Nowoczesna koncepcja rozwoju kompetencji pracowniczych na przykładzie Programu Adaptacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w: “Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego”, praca zbior. pod. red. P. Laskowskiego i M. Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing, Wyd. WWSZIP, Wałbrzych 2004, s. 7-18
 • Ćwiklicki M., T. Ohno (1912-1990) – twórca Systemu Produkcyjnego Toyoty, “Organizacja i Kierowanie”, nr 4, 2004, s. 115-125.
 • Ćwiklicki M., Analiza procesów biznesowych w systemach workflow, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania” nr 648, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 49-64.

2003

 • Ćwiklicki M., Koncepcja zarządzania elektronicznymi zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania” nr 616, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 71-85.
 • Ćwiklicki M., Walczak M., Informatyczne systemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wielonarodowych, w: “Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw”, oprac. i red. nauk. R. Borowiecki i A. Jaki, AE-CECIOS-TNOiK, Warszawa-Kraków 2003, s. 93-100.
 • Ćwiklicki M., Outsourcing kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, w “Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych” red. nauk. J. Skalik, Wyd. Cornetis 2003, s. 320-326.

2002

 • Ćwiklicki M., Obora H., Analiza organizacyjna w metodzie ARIS (Organizational analysis in ARIS), “Współczesne Zarządzanie” nr 1, 2002
 • Ćwiklicki M., L.M. Gilbreth (1878-1972) – w trzydziestą rocznicę śmierci (L.M. Gilbreth), “Organizacja i Kierowanie” nr 1, 2002, s. 107-111.
 • Ćwiklicki M., Przykład zastosowania systemów workflow w przedsiębiorstwie (doniesienie), w: “Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania” pod red. R. Niestroja, Kraków 2002, s. 119-125.
 • Ćwiklicki M., Doskonalenie procesów biznesowych za pomocą systemów workflow (Business Process Improvement throught workflow system), w: “Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Materiały seminarium młodych pracowników nauki i doktorantów”, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów 2002, s. 82-92.
 • Ćwiklicki M., Przykład zastosowania systemów workflow w przedsiębiorstwie, w: “Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” pod red. R. Krupskiego i J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 310-323.
 • Ćwiklicki M., Praktyczne wykorzystanie koncepcji ograniczeń, “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania” nr Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.

2001

 • Ćwiklicki M., Wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej w restrukturyzacji przedsiębiorstw, “Przegląd Organizacji” nr 1, 2001.
 • Ćwiklicki M., Mikuła B., Integracyjna rola zarządzania wiedzą (Integrative role of Knowledge Management), “Przegląd Organizacji” nr 4, 2001
 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Możliwości wykorzystania podejść typu “soft” w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością, “Problemy jakości” nr 8, 2001
 • Ćwiklicki M., Language perspective for information system modelling, w: “Information Systems Architecture and Technology ISAT 2001. Proceedings of the 23rd International Scientific School”, ed.: A. Grzech, Z. Wilimowska, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do współczesnych narzędzi harmonizacji (Introduction to contemporary harmonization tools), “Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania” nr 564, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.

2000

 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF) (The Review of IDEF methods), w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Materiały konferencyjne. Zakopane 10-12 stycznia 2000, t. II, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2000.
 • Ćwiklicki M., Czekaj J., Martyniak Z., Z doświadczeń nad wdrażaniem analitycznego wartościowania pracy (Experencies from analitical job evaluation), “Humanizacja pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi” nr 1-2, 2000.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM (Possibilities of using some of TQM tools), w: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbior. pod red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 255-266. (Dostępne także w: Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka. Materiały konferencyjne. Chrzanów, 28 czerwca 2000, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000).
 • Ćwiklicki M., Łap piłkę czyli o korzyściach z uzgadniania strategii z pracownikami (Catchball – benefits of strategy co-establishing with workers), “Personel”, 1-31 lipca 2000.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Kompleksowe wykorzystanie 7 “nowych” metod TQM (Complex implementation of 7 new TQM tools), “Problemy Jakości” nr 8, 2000.
 • Ćwiklicki M., Badanie fragmentu instrukcji obsługi telefaksu z automatem zgłoszeniowym marki Panasonic model nr KX-F271BX, w: Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Ćwiklicki M., E-commerce nie zagraża (E-commerce does not threat), “Manager” nr 5, 2000.
 • Ćwiklicki M., Klasyfikacja systemów workflow (Workflow systems classiciation), “Informatyka” nr 11/12, 2000.
 • Ćwiklicki M., Wprowadzenie do metody “flag” (Introduction to flag method), “Organizacja i Kierowanie” nr 3, 2000.

1999

 • Ćwiklicki M., Diagram pokrewieństwa jako metoda rozwiązywania problemów (Affinity diagram as problem solving tool), “Problemy Jakości” nr 8, 1999.
 • Ćwiklicki M., Doświadczenia amerykańskich i zachodnioeuropejskich przedsiębiorstw w zakresie stosowania “metody 360°” (360° Appraisal – Experiences of Foreign Enterprises), “Organizacja i Kierowanie” nr 3, 1999.
 • Ćwiklicki M., Wiedza zarządzana kluczem sukcesu (Managed Knowledge as a Key to Success), “Manager” nr 4, 1999.
 • Ćwiklicki M., Hoshin – plan na jeden rok (Hoshin – one year plan), “Manager” nr 5, 1999.
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie instytucjami sektora publicznego (Public Sector’s Institutions Management), w: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego, praca zbior. pod red. M. Benio, Kraków 1999.
 • Ćwiklicki M., Gach D., Olej w maszynie organizacji (Oil in organization machine), “Zarządzanie. Gazeta Menedżera”, nr 1, grudzień 1999.

1998

 • Ćwiklicki M., Metoda oceny 360° – uzupełnienie systemu ocen pracowniczych (360° Appraisal as a fulfillment of Workers’ System Evaluation), “Personel” nr 10, 1998.