Projekty

Tytuł projektu: Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym – w kierunku budowy paradygmatu
Nr projektu/umowy: UMO-2013/11/B/HS4/01064
Rola w projekcie: Członek zespołu badawczego
Publikacje/opracowania:

 • M. Ćwiklicki, P. Kopyciński, M. Oramus, M. Żabiński, Analiza dorobku poświęconego podejściu neoweberowskiemu, maszynopis, 2015.

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas trwania: 2014-2016


Tytuł projektu: „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”
Nr projektu/umowy: UDA-POKL. 05.04.02-00-G03/13-00
Rola w projekcie: Principal Investigator/Research Team Project Coordinator
Publikacje/opracowania:

 • M. Ćwiklicki, M. Kudłacz, Analiza stosowanych narzędzi pozafinansowego i finansowego wsparcia oraz procedury ich stosowania ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwojowych Powiatu Krakowskiego, Raport, Fundacja GAP, Kraków 2014.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
Czas trwania: 2014-2015


Tytuł projektu: WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków
Nr projektu/umowy: POKL.05.04.02-00-H12/13
Rola w projekcie: Principal Investigator/Research Team Project Coordinator
Publikacje/opracowania:

 • M. Ćwiklicki, A. Gałecki, A. Pawlina, A. Wodecka-Hyjek, Standardy realizacji usług publicznych w Gminie Miejskiej Kraków, Fundacja GAP, Kraków 2014

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
Czas realizacji: 2013-2015


Tytuł projektu: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa
Nr projektu/umowy: 0928/H03/2006/30
Rola w projekcie: Członek zespołu badawczego
Publikacje/opracowania:

 • Ćwiklicki M., Zarys ewolucji Soft Systems Methodology, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 287-300. ISBN 978-83-935104-6-7.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, nr 366, 2014, s. 99-107

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
Czas realizacji: 2013-2014


Tytuł projektu: Partycypacja społeczna w praktyce – wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski
Nr projektu/umowy: 0227/D/3/2012
Rola w projekcie: Principal Investigator/Research Team Project Coordinator
Publikacje/opracowania:

 • Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 38-46. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Akcelerator ISIS – metoda partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 38-46. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Młodzieżowe Rady Gmin, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 117-127. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Przewodnik po dobrych praktykach partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 10-21. ISBN 978-83-934679-9-0.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Czas trwania: 2013-2014


Tytuł projektu: Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST
Nr projektu/umowy: POKL.0-02.02-00-001/12
Rola w projekcie: Członek zespołu badawczego, Ekspert wiodący
Publikacje/opracowania:

 • Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, ss. 219. ISBN: 978-83-89410-67-2 [do pobrania w PDF]

Źródło finansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
Czas realizacji: 2013-2015


Tytuł projektu: PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych
Nr projektu/umowy: UDA-POKL.05.04.02-00-E05/11-00
Rola w projekcie: Principal Investigator/Research Team Project Coordinator
Publikacje/opracowania:

 • NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Fundacja GAP, Kraków 2015, ss. 160. ISBN 978-83-938313-9-5 [do pobrania w formacie PDF]
 • Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Synteza wyników badań, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
Czas trwania: 2012-2015


Tytuł projektu: Emerging social innovation driven by the public sector in the Central and Eastern European countries (UE MSs)
Nr projektu/umowy: 2242/GG7.PRUE/2012/0
Rola w projekcie: Principal Investigator/Project Coordinator
Publikacje/opracowania:

 • Tarnawska K., Ćwiklicki M., Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector, “Economics and Management”, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 237-243 (udział własny: 50%).
 • Ćwiklicki M., Tarnawska K., Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – aspekty społeczne”, nr 265 red. B. Glinkowska i B. Kaczmarek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 25-33

Źródło finansowania: Ministry of Science and Higher Education
Czas trwania: 2012


Tytuł projektu: Development and Diffusion of Contemporary Management Concepts and Methods
Nr projektu/umowy: 061/WZ-KMOZ/01/2013/S/3061
Rola w projekcie: research team member
Publikacje/opracowania:

 • Ćwiklicki M., Golanko M., Role of management control from the perspective of New Public Management. Chapter 17, w: Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21th Century Economy, eds. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, pp. 221-234. ISBN 978-83-62511-77-8.

Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas trwania:
2012-2013


Tytuł projektu: ISR – Instrument Szybkiego Reagowania
Nr projektu/umowy: UDA-POKL.02.01.03-00-021/09-00
Rola w projekcie: ekspert
Publikacje/opracowania:

Źródła finansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
Czas trwania:
2012-2015


Tytuł projektu: Methods for Improving Management System in Public Sector Insitutions
Nr projektu/umowy: 061/WZ-KMOZ/01/2013/S/3061
Rola w projekcie: członek zespołu badawczego
Publikacje/opracowania:

 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Best Value – angielska metoda doskonalenia usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” Nr 1(23), 2013, s. 50-61. ISSN 1898-3529. doi: 10.7366/1898352912304.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas trwania: 2011-2012


Tytuł projektu: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej
Nr projektu/umowy: POKL.01.02.00-00-005/09
Rola w projekcie: Członek zespołu badawczego
Publikacje/opracowania:

 • Ćwiklicki M., Foltyn Ł., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T., Koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej – wstępne założenia, maszynopis, MSAP UEK, Kraków 2010.
 • Ćwiklicki M., Foltyn Ł., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T.,AKSES. Koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej. Wersja końcowa (przed pilotażem), maszynopis, MSAP UEK, Kraków 2011.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T., Sułkowski R., Raport z testu systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej. (AKSES), MSAP UEK, Kraków 2012.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T., Żabiński M., Raport. Pilotaż systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej. (AKSES), maszynopis, MSAP UEK, Kraków 2012.
 • Ćwiklicki M., Foltyn Ł., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T., Sułkowski R., AKSES. System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej. Raport zbiorczy, maszynopis, MSAP UEK, Kraków 2013.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T., AKSES. System akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej, MSAP UEK, Kraków 2014.

Źródło finansowania: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
Czas trwania: 2010-2014


Tytuł projektu: Adaptacja japońskich metod zarządzania w Polsce
Nr projektu/umowy: N N115 052735
Rola w projekcie: Principal Investigator/Project Coordinator
Publikacje/opracowania:

 • Ćwiklicki M., Obora H., Cycle-based Management: a case study of the hoshin kanri method, in: „Cyclicality, financial safety and business creativity as the chalanges of the modern world. Selected Aspects”, eds. W. Wereda, S. Starnawska, Ed. University of Podlasie, Siedlce 2009, pp. 91-98. )
 • Ćwiklicki M., TQM methods applied in the hoshin kanri management system, [in:] “Business and Management 2010. Selected Papers of the 6th International Scientific Conference”, Vol. II, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ed. By R. Ginevičius, A.V. Rutkauskas, R. Počs, Vilnius Gediminas Technical University Public House „Technika”, Vilnius, 2010, pp. 815-821. (ISSN 2029-4441, doi: 10 3846/bm2010.108).
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin Kanri: Policy Management In Japanese Subsidiaries Based In Poland, “Journal of Business, Management and Education”, Vol. 9(2), pp. 216–235, 2011.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce (Hoshin kanri. Japanese tool for strategic quality management in Poland), PWE, Warszawa 2011

Źródło finansowania: Ministry of Science and Higher Education
Czas trwania: 2008-2010


Tytuł projektu: Novelized Method for Institutional Development
Rola w projekcie expert in the field of Project Management responsible for designing and implementing project management system in four administration institutions
Publikacje/opracowania: report
Źródło finansowania: European Social Fund
Czas trwania: 2010