Przeskocz do treści

Monografie

Osobna strona z  kompletną listą publikacji/Separate page with all publications

 


Ćwiklicki M., Przewodnik po metodzie QFD. Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment, Poltext, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7561-723-8, ss. 164

Przewodnik po metodzie QFD. Projektowanie i doskonalenie produktów i usług przy użyciu Quality Function Deployment

Ze Wstępu

(...)
Poradnik stosowania QFD z racji swojego przedmiotu adresowany jest to tych osób, od których uzależnione jest opracowywanie, przygotowanie, produkowanie, dostarczanie produktów lub usług do klienta. W istocie dotyczy to zatem wszystkich pracowników, ponieważ w QFD – co też wyraźnie należy podkreślić – przyjmuje się założenie, że jakość końcowa nie jest tylko kwestią leżącą w sferze odpowiedniego projektowania i wykonania, lecz tkwi w umiejętnym przełożeniu jej, przekształcaniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W ten sposób QFD wspiera w praktyce realizację idei zarządzania procesowego, pozwala na uświadomienie sobie własnego wpływu na finalną jakość.
(...)

Więcej o książce na stronie wydawnictwa


Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016. ISBN 978-83-947017-2-7 [PDF]

Ćwiklicki M., Laurisz N., NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Ocena zastosowania w świetle pilotażu, Wyd. Fndacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2015, ISBN 978-83-942293-4-4

NAWIKUS_pilotaż_okladka_2015


Ćwiklicki M. (red.), Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, ISBN: 978-83-89410-18-4 [PDF] 

sprawne_konf


Ćwiklicki M. (red.), Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków 2015, ISBN: 978-83-89410-23-8 [PDF]

okladka_studium


Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, ss. 142, ISBN 978-83-7252-709-7.

okladka-awi


Ćwiklicki M. (red.), Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, ss. 219. ISBN: 978-83-89410-67-2 [PDF]

Okładka_KZ

 

 

 

 

 

 

 


Ćwiklicki M. (red.), NAWIKUS. Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika, Wyd. Fundacja GAP, Kraków 2015, ss. 160. ISBN 978-83-938313-9-5 - PDF

NAWIKUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M. Ćwiklicki, M. Frączek (red.), Partycypacja społeczna w praktyce. Atlas dobrych praktyk, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013. ISBN: 978-83-934679-9-0Ćwiklicki M., Jabłoński M., V. Potočan (eds), Management Consulting for Business and  Public Administration, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2012, ISBN 978-83-62511-37-2

okladka_management_consulting_2012


Ćwiklicki M., Ewolucja metod organizatorskich, Seria Specjalna Monografie nr 203, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

okladka _ewolucja_metod_organizatorskichPodstawowym celem rozprawy był opis mechanizmów wywołujących zmiany w koncepcjach i metodach organizatorskich zgodnie z nomenklaturą ewolucjonistyczną, konstytuujących zręby teorii ewolucji metod zarządzania i metodykę ich badania. Przedstawiona w rozprawie transpozycja nomenklatury ewolucjonistycznej do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w metodach organizatorskich jako jednej z rodzin metod zarządzania bazuje na podstawowym założeniu istnienia ciągłości rozwojowej w obrębie nauk o zarządzaniu. W tle badania mechanizmów ewolucji pojawiają się wskazówki metodologiczne przeprowadzania dalszych studiów w tym zakresie, z charakterystycznym dla metod organizatorskich podejściem jakościowym. Pozwalają one kontynuować analizy ewolucyjne w odniesieniu do innych rodzin metod, a także nowych mechanizmów. Pracę kończy synteza przedstawionych mechanizmów ewolucji, które potraktowane łącznie formują zarys teorii ewolucji metod zarządzania oraz wytyczne badania i programowania rozwoju metod.


Management Consulting. The Central and Eastern European Perspective, eds. M. Ćwiklicki and M. Jabłoński, Cracow 2011

Management Consulting. The Central and Easter European Perspective

 

 

 

 

 

 

 


Konsulting dla organizacji gospodarczych i nienastawionych na zysk, red. M. Ćwiklicki i M. Jabłoński, Kraków 2011.

 

 

 

 

 

 

 


Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, PWE, Warszawa 2011

2011-10-08 16.19.39------

Hoshin kanri, Marek Ćwiklicki, Hubert OboraGłówną przesłanką przygotowania niniejszej książki był fakt ciągłego pojawiania się hoshin kanri w zagranicznych opracowaniach poświęconych współczesnym koncepcjom zarządzania. Ta częstotliwość wzmianek sugerowała, że ma się do czynienia z Graalem zarządzania.

Uzupełnieniem niniejszej książki jest strona internetowa projektu (http://hoshin.uek.krakow.pl). Można za jej pośrednictwem zapoznać się z dodatkowymi materiałami, które ze względu na zakres tematyczny tej pracy nie znalazły się w formie papierowej.

Zobacz opis książki.


Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, Wprowadzenie do metod TQM, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011

Wprowadzenie do metod TQM, Marek Ćwiklicki, Hubert OboraW polskiej literaturze przedmiotu istnieją prace, które przedstawiają istotę danej metody i tok postępowania. Również autorzy napisali podobną książkę (Ćwiklicki, Obora 2009), w której zaprezentowali metody TQM od strony wdrożeniowej, czyli odpowiadając na pytania: jak daną metodę zastosować? do czego się najlepiej nadaje? itp., ilustrując każdą z nich stosownymi przykładami praktycznymi. Koncentracja na warstwie operacyjnej spowodowała, że w tej książce zabrakło dokładnego opisu genezy metod i ich związków z innymi metodami i koncepcjami. W wypełnieniu tej luki służy niniejsze opracowanie, którego celem jest przedstawienie historycznego rozwój metod TQM, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego opracowano lub wykorzystano daną metodę?, uwzględniając upływ czasu.


Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński i Tomasz Włodarek, Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Wyd. M-Files, Kraków 2010

Książka "Samoorganizacja w zarządzaniu projektami. Metoda Scrum" przedstawia prezentację funkcjonowania zespołów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ich członków wymaganych do prawidłowego działania w ramach jednej z metod zwinnych (agile). W monografii szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne metody Scrum, bazując na oryginalnych pracach jej twórców: K. Schwabera i J. Sutherlanda. Zagadnienie kompetencji samoorganizujących się członków zespołów scrumowych zaprezentowano na bazie obecnego stanu wiedzy o tej złożonej i rzadko badanej koncepcji zarządzania.Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, red. Marek Ćwiklicki i Marek Jabłoński, Wyd. Fundacji UEK, Kraków 2010

Monografia powstała z wyboru referatów zgłoszonych na konferencję zorganizowaną przez Koło Naukowe Konsultinu w dniach 10-11.06.2010.


Marek Ćwiklicki, Hubert Obora, Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Wyd. Poltext, Warszawa 2009

Książka zawiera kompleksową prezentację najważniejszych metod i technik Total Quality Management koniecznych dla prawidłowego wdrożenia zarządzania jakością w firmach. Autorzy koncentrują się na tzw. 7 "klasycznych" i 7 "nowych" metodach TQM; przedstawiają też inne narzędzia stosowane z powodzeniem przez japońskich menedżerów. Analizują je pod kątem możliwości wykorzystania w fazach: doskonalenia organizacji, rozwiązywania problemów, zarządzania strategicznego, tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg modelu PN-EN ISO 9001:2009. Jest to przewodnik dla osób poszukujących nowych dróg i rozwiązań zmierzających do doskonalenia z organizacji i własnego warsztatu menedżerskiego.

Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. Marek Ćwiklicki i Marek Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009

Monografia powstała z wyboru referatów zgłoszonych na konferencję zorganizowaną przez Koło Naukowe Konsultingu w dniach 28-29.05.2009

 

 

 

 

 


Marek Ćwiklicki, Podstawy systemów workflow, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2006

Pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone podstawom systemów workflow ze szczególnym uwzględnieniem sfery projektowania i modelowania procesów z punktu widzenia Language/Action Perspective.