Research Projects

Project title: Podejście neoweberowskie w zarządzaniu publicznym – w kierunku budowy paradygmatu / Neoweberian State’s Approach in Public Governance – Creating Paradigm
Project ID: UMO-2013/11/B/HS4/01064
Role in the project: Research team member
Publications:

 • M. Ćwiklicki, P. Kopyciński, M. Oramus, M. Żabiński, Analiza dorobku poświęconego podejściu neoweborwskiemu / Neo-Weberian State’s Literature Review, maszynopis / working paper, 2015.

Source of funding: National Science Centre
Years of implementation: 2014-2015


Project title: „JEDNOŚĆ W ROZMAITOŚCI – ROZMAITOŚĆ W JEDNOŚCI. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” / “UNITY OF VARIETY – VARIETY OF UNITY. Strengthening social dialogue for the development of the Cracow Poviat”
Project ID: UDA-POKL. 05.04.02-00-G03/13-00
Role in the project: Principal Investigator/Team Project Coordinator
Publications:

 • M. Ćwiklicki, M. Kudłacz, Analiza stosowanych narzędzi pozafinansowego i finansowego wsparcia oraz procedury ich stosowania ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwojowych Powiatu Krakowskiego, Raport, Fundacja GAP, Kraków 2014.

Source of funding: the Human Capital Operational Programme (Priority V, Measure 5.4.2 Development of civil dialogue).
Years of implementation: 2014-2015


Project title: WiP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków / Cooperation and participation of NGOs in the area of the Municipality of Krakow
Project ID: POKL.05.04.02-00-H12/13
Role in the project: Principal Investigator/Team Project Coordinator
Publications:

 • M. Ćwiklicki, A. Gałecki, A. Pawlina, A. Wodecka-Hyjek, Standardy realizacji usług publicznych w Gminie Miejskiej Kraków, Fundacja GAP, Kraków 2014

Source of funding: the Human Capital Operational Programme (Priority V, Measure 5.4.2 Development of civil dialogue).
Years of implementation: 2013-2015


Project title: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / Project Methodology for Enterprises Organisational Systems
Project ID: 0928/H03/2006/30
Role in the project: Research Team Member
Publications:

 • Ćwiklicki M., Zarys ewolucji Soft Systems Methodology, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 287-300. ISBN 978-83-935104-6-7.
 • Czekaj J., Ćwiklicki M., Zrównoważona karta wyników w strukturze systemu zadaniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, nr 366, 2014, s. 99-107

Source of funding: National Science Centre
Years of implementation: 2013-2014


Project title: Partycypacja społeczna w praktyce – wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Małopolski/ Public participation in practice – support social activity inhabitants of Malopolska
Project ID: 0227/D/3/2012
Role in the project: Principal Investigator/Team Project Coordinator
Publications:

 • Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 38-46. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Akcelerator ISIS – metoda partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 38-46. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Młodzieżowe Rady Gmin, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 117-127. ISBN 978-83-934679-9-0.
 • Ćwiklicki M., Frączek M., Przewodnik po dobrych praktykach partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwiklicki i M. Frączek, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 10-21. ISBN 978-83-934679-9-0.

Source of funding: The project is co-financed by Switzerland in the Swiss program of cooperation with the new EU member states.
Years of implementation: 2013-2014


Project title: PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych/Innovative Method of Monitoring Contracted Social Services
Project ID: UDA-POKL.05.04.02-00-E05/11-00
Role in the project: Principal Investigator/Team Project Coordinator
Publications:

 • Analiza systemu kontraktowania usług społecznych dla osób starszych w Gminie Miejskiej Kraków. Synteza wyników badań, red. M. Ćwiklicki, Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.

Source of funding: the Human Capital Operational Programme (Priority V, Measure 5.4.2 Development of civil dialogue)
Years of implementation: 2012-2015


Project title: Emerging social innovation driven by the public sector in the Central and Eastern European countries (UE MSs)
Project ID: 2242/GG7.PRUE/2012/0
Role in the project: Principal Investigator/Project Coordinator
Publications:

 • Tarnawska K., Ćwiklicki M., Evaluation of the European Social Fund as a Measure to Support Social Innovation in the Public Sector, “Economics and Management”, Vol. 17, No. 1, 2012, pp. 237-243 (udział własny: 50%).
 • Ćwiklicki M., Tarnawska K., Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – aspekty społeczne”, nr 265 red. B. Glinkowska i B. Kaczmarek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 25-33

Source of funding: Ministry of Science and Higer Education
Years of implementation: 2012


Project title: Development and Diffusion of Contemporary Management Concepts and Methods
Project ID: 061/WZ-KMOZ/01/2013/S/3061
Role in the project: research team member
Publications:

 • Ćwiklicki M., Golanko M., Role of management control from the perspective of New Public Management. Chapter 17, w: Knowledge-Economy-Society. Global and Regional Challenges of the 21th Century Economy, eds. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, pp. 221-234. ISBN 978-83-62511-77-8.

Source of funding: Ministry of Science and Higher Education
Years of implementation: 2012-2013


Project title: Methods for Improving Management System in Public Sector Insitutions
Project ID: 061/WZ-KMOZ/01/2013/S/3061
Role in the project: research team member
Publications:

 • Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Best Value – angielska metoda doskonalenia usług publicznych, „Zarządzanie Publiczne” Nr 1(23), 2013, s. 50-61. ISSN 1898-3529. doi: 10.7366/1898352912304.

Source of funding: Ministry of Science and Higher Education
Years of implementation: 2011-2012


Project title: Adaptation of the management methods in the Polish business environment
Project ID: N N115 052735
Role in the project: Principal Investigator/Project Coordinator
Publications:

 • Ćwiklicki M., Obora H., Cycle-based Management: a case study of the hoshin kanri method, in: „Cyclicality, financial safety and business creativity as the chalanges of the modern world. Selected Aspects”, eds. W. Wereda, S. Starnawska, Ed. University of Podlasie, Siedlce 2009, pp. 91-98. )
 • Ćwiklicki M., TQM methods applied in the hoshin kanri management system, [in:] “Business and Management 2010. Selected Papers of the 6th International Scientific Conference”, Vol. II, May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ed. By R. Ginevičius, A.V. Rutkauskas, R. Počs, Vilnius Gediminas Technical University Public House „Technika”, Vilnius, 2010, pp. 815-821. (ISSN 2029-4441, doi: 10 3846/bm2010.108).
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin Kanri: Policy Management In Japanese Subsidiaries Based In Poland, “Journal of Business, Management and Education”, Vol. 9(2), pp. 216–235, 2011.
 • Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce (Hoshin kanri. Japanese tool for strategic quality management in Poland), PWE, Warszawa 2011

Source of funding: Ministry of Science and Higer Education
Years of implementation: 2008-2010


Project title: Evaluation of Organization Structure in the Context of Project Management in Cracow National Museum
Role in the project: Principal Investigator, responsible for diagnosis and recommendations
Publications: report
Source of funding: Cracow National Museum
Years of implementation: 2010


Project title: Novelized Method for Institutional Development
Role in the project: expert in the field of Project Management responsible for designing and implementing project management system in four administration institutions
Publications: report
Source of funding: European Social Fund
Years of implementation: 2010